ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА НА „КОЛИБРИ“ ООД (www.colibri.bg)

I. ПРЕАМБЮЛ - изброените по-долу понятия се използват в настоящите общи условия със следния смисъл:

1. „Колибри“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов № 36, ЕИК: 040780729, ДДС Номер: BG040780729, осъществяващо дейност като издателска къща, с основно направление на икономическата дейност – издаване на книги. В контекста на настоящите общи условия „Колибри“ ООД действа в качеството си на "Търговец", т.е. юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договори с потребители като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка, както и в качеството си на „Производител“,   т.е. юридическо лице, което поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Координатите на „Колибри“ ООД са следните: гр. София, ул. Иван Вазов №36, тел. +359 2 987 48 10

2. „Потребител“ – всички физически и юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват сайта и се възползват от стоките, предлагани от „Колибри“ ООД, в това число и потребители, попадащи под закрилата на ЗЗП.

3. „Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4. „Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на „Колибри“ ООД, съгласно установената процедура, даваща му допълнително право да заявява покупка на книги от виртуалната книжарница на Дружеството.

5. „Опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите.

6. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

7. „Цена за единица мярка“ е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока.

8. „Стока“/“Продукт“ в контекста на настоящите общи условия е книга, в това число, речници, учебна литература и електронна книги.

9. „Покана за покупка“ е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на стоките и тяхната цена и което дава възможност на потребителя да направи покупка.

10. „Договор за продажба“ е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

11. „Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.

12. „Средство за комуникация от разстояние“ е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

13. „Общи условия“ – представлява настоящия документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.

14 „Уебсайт“/ „Сайт“ – под това понятие се разбира уебсайта на „Колибри“ ООД, достъпен на следния уеб адрес: www.colibri.bg.

15. „Парола“ е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки във Виртуалната книжарница на „Колибри“ ООД, достъпна на www.colibri.bg.

16. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

17. „Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

18. „Потребителско съдържание“ е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, бази данни, софтуер или друг материал,, който потребителят разполага на Сървър на Дружеството с оглед то да бъде достъпно чрез уеб сайта „Колибри“ ООД за всички останали потребители.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.  С настоящите общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на стоки от „Колибри“ ООД, предлагани чрез сайта на Дружеството (www.colibri.bg), при стриктно спазване от страна на потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

2. „Колибри“ ООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

3. При извършване на промени в Общите условия, „Колибри” ООД се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в сайта: „www.colibri.bg” съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на измененията.

4. Чрез приемането на настоящите общи условия, Потребителят се съгласява да спазване настоящите общи условия в редакцията, публикувана на сайта на Колибри ООД, към момента приемането им.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. На потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание, достъпно на сайта: „www.colibri.bg”, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Колибри ООД;

2. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

3. Цялото съдържание на уебсайта „https://www.colibri.bg/”, включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Колибри“ ООД и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали.

4. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на „Колибри“ ООД, на неговите клиенти, партньори и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.

5. С разполагането на всякакъв материал, който може да се определи като „потребителско съдържание“ на сайта „Колибри“ ООД, Потребителят предоставя на „Колибри“ ООД правото да го използва, възпроизвежда, записва, , съхранява, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на стоките, предмет на настоящите Общи условия.

6. С настоящото Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно или друго законово основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на www.colibri.bg и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Достъпът до стоките, предлагани от „Колибри“ ООД се осъществява чрез регистрация на сайта www.colibri.bg.
 
2. При извършване на регистрацията, потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща и парола.

3. За използването на Виртуална книжарница colibri.bg, Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. „Колибри“ ООД не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.

4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички стоки на colibri.bg, след като извърши процеса на регистрация. За успешно извършената регистрация потребителите получават електронно съобщение с изрично потвърждение на регистрацията.

5. В случай на загубване (забравяне) на паролата или потребителското име и изрично искане от страна на Потребителя, „Колибри“ ООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.

6. С оглед сигурността и защитата на своите потребители, „Колибри“ ООД уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за масовата аудитория. В този смисъл изцяло отговорност на родителите е определянето на подходящите продукти за ползване от страна на техните деца.

7. „Колибри“ ООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради изчерпване на продуктите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.
 
8. Колибри ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, професия, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при закупуване стоките на „Колибри“ ООД.  

2. При предоставяне на продуктите си, „Колибри“ ООД провежда политика за защита на личните данни в качеството си на администратор на лични данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни.

3. Потребителят има право на достъп, поправка и промяна на собствените си Лични данни, които е въвел при регистрацията на сайта: www.colibri.bg или които са станали негово достояние при използване на Виртуална книжарница на сайта. В случай на промяна в регистрационните данни, потребителят следва да ги актуализира в срок от 7 работни дни, в противен случай “Колибри” ООД не носи отговорност за реализиране на поръчката при условията на непоправените или неактуализираните  регистрационни данни.

4. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от лицето, обработващо личните данни в „Колибри“ ООД, както и личните данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. „Колибри“ ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.

5. С приемане на настоящите Общи условия потребителят се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал.1 т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

6. „Колибри“ ООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите. При събирането,  обработването и съхраняването на личните данни „Колибри“ ООД стриктно съблюдава българското законодателство и подхожда с отговорност към предоставените от потребителите лични данни.

7. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи - Facebook, Tweeter, YouTube, Google +, Instagram, и други изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници и "Колибри“ ООД не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.

VI. ЦЕНИ

1. Колибри ООД има право да обявява намаления от цените на предлаганите книги за определен период, като това ще бъде обозначено по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана; или чрез думите "нова цена" и "стара цена", последвани от съответните суми; или  чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.

2. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел Колибри ООД има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответната книга, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.

4. При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя във Виртуалната книжарница, Колибри ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

VII. ДОСТАВКА

1. „Колибри“ ООД доставя своите продукти на територията на България (страната) и чужбина.
 
2. Доставката на територията на страната се извършва с куриер и се реализира в рамките на 3 работни дни. 

3. Доставките  в чужбина се извършват от „Български пощи“ ЕАД и се реализират в приблизителен срок от 10 до 40 работни дни, в зависимост от конкретната дестинация. Доставчикът „Български пощи“ ЕАД не предоставят конкретни срокове за доставка, с оглед което и „Колибри“ ООД не се обвързва с конкретен времеви параметър на доставка.

4. Доставката с куриер за територията на Република България е безплатна. Цената на доставката за чужбина се изчислява автоматично спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно установените цени на „Български пощи“ ЕАД, достъпни на следния електронен адрес (http://www.bgpost.bg/bg/337). Поръчки, пътуващи с Български пощи, не могат да бъдат проследявани. Максималното тегло на поръчка за чужбина – до 5 кг.  Tранспортните разходи са за сметка на клиента.

5. Доставката на поръчаните стоки се извършва съобразно избрания от Потребителя начин и съобразно указаните в т. 2 и т. 3 на настоящия раздел срокове.

6. Колибри ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

7. Колибри ООД си запазва правото да променя лицето, извършващо доставката, без да предупреждава предварително Потребителя без с това да променя цената, срока, както и начина на доставка.

8. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Колибри“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. В този случай Потребителят има право да потвърди направената заявка, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VIII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. При плащане в брой на поръчаните стоки потребителят се задължава в момента на доставката да предаде на представител на Колибри ООД или на лицето, извършващо доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

2. При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Колибри ООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

3. При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Колибри ООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

IX. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ СТОКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. В рамките на 24 часа след извършване на поръчката и в случай, че стоката не е напуснала склада/търговския обект на „Колибри“ ООД, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на следната електронната поща: jpopov@colibri.bg. При извършване на анулирането, потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, описание на стоката.

2. Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

3. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящият раздел Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП дължи единствено разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

4. Отказът от поръчка се извършва чрез електронната поща jpopov@colibri.bg. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, наличен на уебсайта на „Колибри“ ООД. В случай на отказ „Колибри“ ООД изпраща на потребителя,  попадащ под закрилата на ЗЗП потвърждение за получаване на отказа му.

5. Когато потребителят упражни правото си на отказ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Колибри“ ООД в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП е съобщил на „Колибри“ ООД за решението си да се откаже от договора.

6. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя, попадащ под закрилата на ЗЗП.

7. Когато потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП е упражнил правото си на отказ, „Колибри“ ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно т. 2 от настоящия раздел.

8.  Потребител има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; и/или при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

9. При констатация на дефектна стока Потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка, в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

10. В случаите на т. 8 и т. 9 от настоящия раздел, Колибри ООД се ангажира съответната стока да бъде подменена с нова, в рамките на 7 – дневен срок, а в случай че няма стока, еднородна с поръчаната, „Колибри“ ООД възстановява депозираната за стоката сума, в рамките на 14 дневен срок от реализиране на процедурата по т. 8 и т. 9 от настоящия раздел. Разходите по доставката са за сметка на „Колибри“ ООД.

11. Разпоредбите на чл. 50-56 от ЗЗП не се прилагат при договори, които предоставят цифрово съдържание (електронни книги), което не се доставя на материален носител, а се изтегля от сайта, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ. С натискането на бутона за сваляне на електронно съдържание, Потребителят се съгласява, че ще загуби правата си за възстановяване на сума.

X. ДРУГИ

1. Колибри ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки без предварително известяване.

2. „Колибри“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови стоки и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

3. „Колибри“ ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

4. „Колибри“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

1. Колибри ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

2. Колибри ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

3. Колибри ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Колибри ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

4. Колибри ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

5. Колибри ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

XII. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Колибри ООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Колибри ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

2. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

3. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на „Колибри“ ООД, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия на „Колибри“ ООД влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на издателството на следния WEB адрес: www.colibri.bg

Издателство "Колибри"
1990-2019 © Всички права запазени