Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

20 август 2020 г.
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

На 14.07.2020 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „Колибри” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-3582-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца (14.07.2020 – 14.10.2020 г.)

Място на изпълнение: град София.


Стойност на договора: 10 000 лв.


Безвъзмездна финансова помощ: 10 000 лв.

 

Издателство "Колибри"
1990-2023 © Всички права запазени